Již jsem registrovaný/á

Dodací adresa
Stejná jako fakturační
Edit current shipping address
Název Kód produktu Cena Množství DPH Sleva Celkem
 
Celková cena
   

Zvolený způsob dopravy

Zvolte si způsob dopravy

Prosím vyberte způsob dopravy

 
Celkem:
0,00 Kč
0,00 Kč
Poznámky a zvláštní požadavky
Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

 • 1. Kupní smlouva:

Prodávající

Luki3 je internetový obchod, který naleznete na doméně www.luki3.cz

Společnost: Luki3 a.s.

IČ: 25154290

Spisová značka 802 B, Krajský soud v Českých Budějovicích

Sídlo: Pražská 2298

Tel.: +420 565 332 810, e-mail: luki3@tiscali.cz

Kupující (zákazník)

Fyzická nebo právnická osoba, která uskuteční závaznou objednávku z nabídky zboží uveřejněné na internetových stránkách provozovatele na adrese www.luki3.cz

Kupní smlouva vzniká na základě závazné objednávky, na jejímž základě je následně realizován prodej zboží. Objednávka se stává závaznou ve chvíli přijetí objednávky prodávajícím a musí obsahovat pravdivé údaje: jméno a adresu kupujícího včetně telefonního čísla a emailu, množství požadovaných kusů přesně specifikovaného zboží, fakturační a dodací adresu.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část, na základě dohody s kupujícím, v případě, kdy již není možné výrobek objednat u dodavatele. V případě, že kupující již zaplatil za objednané zboží a nedohodne se s prodávajícím na náhradě za zboží jiné, bude mu tato částka neprodleně převedena zpět na účet, který kupující uvede.

Objednávka je pokládána za závaznou pro obě strany pokud nedojde k porušení podmínek smluvených v době objednání.

Od kupní smlouvy takto vzniklé je možno odstoupit bez udání důvodu do čtrnácti dnů v souladu se zákonem. Zboží zákazník pošle zpět na adresu prodávajícího. V případě, že se zboží vrátí poškozené, bude odečtena škoda od celkové ceny za vrácené zboží.

V případě, že objednávka nebude uhrazena (platí pro platbu převodem) do deseti pracovních dnů od potvrzení objednávky, automaticky se ruší. Neplatí v případě, že se obě strany vzájemně domluví na jiném termínu platby.

 • 2. Ceny a popis zboží:

Ceny zboží na www.luki3.cz jsou uvedené u každého produktu a jsou konečné, to znamená včetně všech případných daní.

Případné slevy mají omezenou platnost a platí do vyprodání zásob. Slevy nelze sčítat.

Popis zboží, který je uveden na těchto internetových stránkách, vychází z informací výrobců a dodavatelů může se v průběhu času změnit. Prodávající si vyhrazuje právo tyto informace v případě potřeby aktualizovat či změnit.

Prodávající nehradí náklady spojené s objednáním. To znamená internetové připojení a případné telefonní hovory (ze strany zákazníka) si platí zákazník sám dle tarifu svého operátora a poskytovatele internetu.

 • 3. Platba za zboží a doprava:

Zboží je majetkem prodávajícího do doby úplného zaplacení ceny zboží.

Doba dodání uvedená u zboží je pouze orientační. Závazná doba dodání je ta, kterou zákazníkovi potvrdí prodávající po přijetí objednávky.

 • 4. Záruční doba a reklamace:

Záruční doba na zboží je 24 měsíců od data nákupu, pokud není uvedeno jinak.

 • 5. Závěrečná ustanovení

Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Zaškrtnutím souhlasu s obchodními podmínkami souhlasí zákazník s plným zněním těchto podmínek. Pokud máte v jakémkoli bodě nejasnosti, pochybnosti, či Vám některá jeho část nevyhovuje, kontaktujte nás ještě před jejich odsouhlasením. Snažíme se vyjít zákazníkovi maximálně vstříc v zájmu jeho spokojenosti. Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 2.4.2019.

 • 6. Podmínky ochrany osobních údajů

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) pro e-shop Luki 3 je Luki3 a.s.

Kontaktní údaje správce jsou

fakturační adresa: Pražská 2298, 39301, Pelhřimov

adresa provozovny: Pražská 2298, 39301, Pelhřimov

tel.: +420 565 332 810

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • Váš souhlas se zveřejněním recenze
Účelem zpracování osobních údajů je
 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit.

Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

Doba uchovávání údajů

Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

jsou osoby

 • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
 • zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

Vaše práva

 

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť zejména hesly a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

Free Joomla templates by Ltheme